Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Doehetzelfkozijnen.nl, verder te noemen DHZK, gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor betreffende overeenkomst.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DHZK een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Artikel 2 - Offerte en bestellen
1. Alle offertes van DHZK, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is overeengekomen.
2. Voor de standaard kunststof kozijnen heeft DHZK, voor de wederpartij een rekenprogramma ontwikkeld waarmee de wederpartij zelf de prijs kan samenstellen. Het rekenprogramma is beschikbaar via de website van DHZK. Aan deze calculaties kunnen geen rechten ontleend worden.
3. Bestellingen door de wederpartij kunnen alleen schriftelijk, per fax of per email worden gedaan.
4. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van de kozijnen.

Artikel 3 - Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen wederpartij en DHZK komt definitief tot stand na bevestiging door DHZK van een opdracht. DHZK stuurt de wederpartij een schriftelijke bevestiging van de opdracht.
2. De in deze schriftelijke bevestiging van de opdracht genoemde afspraken zijn bindend.
3. Eventuele onjuistheden in de bevestiging van de opdracht dient de wederpartij zo spoedig mogelijk bekend te maken aan DHZK, uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging.

Artikel 4 - Levertijd
1. De levertijd is gemiddeld binnen 4-6 weken na de bevestiging van de opdracht en ontvangst van de betaling van de overeengekomen termijn. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk. Voor spoedleveringen gelden toeslagen.
2. De levertijd wordt door DHZK zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. DHZK is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien de overschrijding rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van DHZK. De schadevergoeding strekt zich alleen uit over de directe schade en kan niet meer dan 5 % van de opdrachtwaarde bedragen. In geen geval strekt de aansprakelijkheid van DHZK zich echter uit tot indirecte en gevolgschade.
3. Wegens overschrijding van de levertijd kan de wederpartij de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

Artikel 5 - Levering en risico
1. Levering geschiedt op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Vervoer naar de plaats van bestemming vindt plaats voor rekening en risico van DHZK, tenzij anders door DHZK bepaald wordt, terwijl opslag na levering voor rekening en risico van de wederpartij is.
2. Voor de levering naar de plaats van bestemming worden leveringskosten gerekend door DHZK. Bestellingen kunnen in overleg ook afgehaald worden. Vervoer naar de plaats van bestemming vindt dan plaats voor rekening en risico van de wederpartij.
3. DHZK behoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de wederpartij verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
4. Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan DHZK te zijner keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelling klaar is. In het eerste geval moet de waarde van de elementen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, volgens de betalingsvoorwaarden worden voldaan.
5. De wederpartij is verplicht de geleverde elementen bij aankomst te controleren op transportschade en zichtbare fouten, waaronder ook glasbreuk valt. De wederpartij moet de fouten op de vrachtbescheiden laten noteren. Door ondertekening van de vrachtbescheiden wordt de levering als volledig en zonder zichtbare fouten beschouwd.

Artikel 6 - Overmacht
1. Indien DHZK door overmacht verhinderd zal zijn te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, alsmede iedere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor DHZK redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 7 - Prijzen
De op de website en in publicaties vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief betalingskosten.

Artikel 8 - Betaling
1. Betaling dient voor levering te geschieden.
2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3. De wederpartij, die op de veertiende dag na de vervaldag nog niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf voormelde veertiende dag tot aan het tijdstip der algemene voldoening. De rentevoet is die der wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.
4. Bij niet-betaling door wederpartij is DHZK gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten of te annuleren.
5. De wederpartij die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan DHZK alle kosten gemaakt tot de inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn inbegrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €115.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van DHZK gaat nimmer verder dan vergoeding van 50 % van de factuurwaarde, met een maximum van €11.000, dan wel her levering van de elementen, zulks ter keuze van wederpartij en voor zover DHZK in staat is om soortgelijke elementen te leveren.
2. Alle adviezen worden door DHZK naar beste weten verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend en DHZK is dienaangaande niet aansprakelijk.
3. DHZK is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke. Evenmin is DHZK aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van de DHZK en/of personen die door de DHZK worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 - Retouren
Wettelijk heeft u het recht om producten binnen 7 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren. Dit recht geldt echter niet voor onze maatwerk producten, waaronder kozijnen.

Artikel 11 - Garantiebepalingen
1. DHZK hanteert alleen de volgende garantiebepalingen: Op weer- en ouderdomsbestendigheid van de kunststof profielen hanteert DHZK de door de fabrikant gehanteerde garantieperiode van 10 jaar op het gehele product assortiment en de basis kleuren, tenzij in deze garantiebepalingen anders is aangegeven. Voor alle overige ralkleuren, buiten de basiskleuren, geldt een garantieperiode van 5 jaar.
2. Niet onder de garantie vallen: · de plaatsing van de elementen · schade, veroorzaakt door water in de sponning · schade, veroorzaakt door onjuiste montage · mechanische en thermische breuk · barometrische invloeden · de- en hermonteren van eventueel nieuw geleverde kozijnen
3. Wanneer de wederpartij niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, geldt over de totale levering geen garantie in welke vorm dan ook.

Artikel 12 - Toepasselijk recht / Geschillen
1. Alle met DHZK aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen wederpartij en DHZK zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van DHZK, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.

Artikel 13 – Slotbepalingen
1. Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
2. DHZK is gerechtigd haar handelsvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe levering- en betalingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de wederpartij daarvan in kennis wordt gesteld.

reacties van klanten

Wat klanten over ons zeggen

"Wij zijn ontzettend blij met onze geplaatste kozijnen. De afspraken, levering, montage en zorg waren prima! Een echte aanrader. Er zijn mensen met verstand van hun vak aan het werk geweest. Bijna jammer dat de rest van het huis al voorzien is van kunststofkozijnen."
Maja
28-04-2015
"Voor de derde keer dat we "Doe het zelf kozijnen" inschakelen. Dit vanwege de scherpe prijs en natuurlijk de goede ervaringen hiervoor. Dit keer zijn we voor ons schuifpui gegaan. Onze duurste project. Martin had ons een scherpe offerte aangeboden en we hadden meteen een afspraak gemaakt. De schuifpui is na 1 dag vakkundig gemonteerd door Chris en Cor. We zijn zeer tevreden over deze heren. We kwamen erachter dat we een onderdeel misten en na 1 telefoontje was het gelijk geregeld door Martin...."
Danny en Susanna
07-11-2017